Files in this item

 Download all files in item (8.53 MB)
This item is
Publicly Available
and licensed under:
Icelandic Gigaword Corpus Part1
Icon
Name
adjudications.txt
Size
108.26 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
0ecda8d8b89634cbb974a750d29588ce
 Download file  Preview
 File Preview  
Héraðsdóms B-Organization Reykjavíkur I-Organization 6. B-Date júní I-Date 2008 I-Date í O máli O nr. O E-7823 O / O 2006 O : O Áslaug B-Person Þorgeirsdóttir I-Person ( O Benedikt B-Person Ólafsson I-Person hrl. O ) O gegn O Listaháskóla B-Organization Íslands I-Organization ( O Sigurbjörn B-Person Magnússon I-Person hrl. O ) O Ár O 2008 B-Date , I-Date föstudaginn I-Date 6. I-Date júní I-Date , O er O á O dómþingi O Héraðsdóms B-Organization Reykjavíkur I-Organization , O sem O háð O er O í O Dómhúsinu B-Location við O Lækjartorg B-Location af O Allani B-Person Vagni I-Person Magnússyni I-Person héraðsdómara O , O ásamt O meðdómsmönnunum O Elínu B-Person Ólafsdóttur I-Person og O Jóni B-Person Hjaltalín I-Person Ólafssyni I-Person læknum O kveðinn O upp O dómur O í O málinu O nr. O E- O 7823/2006 O Áslaug B-Person Þorgeirsdóttir I-Person ( O Benedikt B-Person Ólafsson I-Person hrl. O ) O gegn O Listaháskóla B-Organization Íslands I-Organization ( O Stefán B-Person A. I-Per . . .
Icon
Name
emails.txt
Size
47.38 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
a6e0abee4fbf8f9e6da6d9b3d70bcde0
 Download file  Preview
 File Preview  
á O m. O 40 B-Percent eða I-Percent 50 I-Percent % I-Percent af O launum O háskólakennara O ) O og O hver O er O hlutur O þess O svo O kallaða O « O marginal O » O kostnaðar O sem O er O það O sem O við O hér O oftast O skynjum O sem O hið O eiginlega O rannsóknafé O ? O Er O ekki O sannleikurinn O sá O að O miðað O við O fólksfjölda O verjum O við O mjög O miklu O opinberu O fé O , O sem O flokkast O til O rannsókafjár O , O á O vissum O sviðum O ( O hafrannsóknir O og O fiskiðnaður O t.d. O - O ekki O er O ég O að O gagnrýna O það O ) O , O en O á O langflestum O sviðum O vísinda O ( O sem O eru O í O raun O jafnmörg O og O hjá O stórþjóðum O ) O verjum O við O mjög O litlu O fé O , O og O vegna O þess O að O marginalkostnaður O er O vanmetinn O eða O ekki O tekið O tillit O til O hans O og O rannsóknasjóðir O eru O í O svelti O upplifa O mjög O margir O í O rannsóknum O ( O með O réttu O ) O stöðuna O sem O afar O slæma O og O finnst O fáránlegt O að O sjá O því O haldið O fram O í . . .
Icon
Name
blog.txt
Size
1.09 MB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
146e58cd1b801567dc3969a782900d71
 Download file  Preview
 File Preview  
Já O , O svo O sterkur O að O ekkert O fær O slitið O hann O . O Þótt O dauðinn O virðist O höggva O á O hann O þá O er O svo O ekki O . O Því O dauðinn O er O ekki O annað O en O sem O dimmt O og O þungt O ský O á O himni O lífsins O sem O hrekst O fyrr O eða O síðar O undan O þeirri O heitu O sól O sem O Guð B-Person lætur O skína O á O okkur O hverja O stund O og O gildir O einu O hvort O við O sjáum O hana O eða O ekki O . O Hún O er O þarna O eins O og O óþrjótandi O eldsneytistankur O lífríkisins O . O Okkur O er O nóg O að O finna O yl O hennar O . O Sumarið O býður O okkur O fylgd O út O í O ævintýri O ævintýranna O : O Lífið O tekur O að O sönnu O ótrúlegum O breytingum O og O sumar O ganga O undrahratt O fyrir O sig O en O aðrar O svo O hægt O að O við O sjáum O þær O aldrei O heldur O aðeins O það O sem O er O . O Já O , O það O sem O er O í O þeirri O andrá O sem O þýtur O sem O blær O í O trjánum O og O fullkomnar O stundina O sem O líður O eins O og O kúnstpásan O í . . .
Icon
Name
laws.txt
Size
360.12 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
b7a02d8504dfb9fb08f727f733fd5c6a
 Download file  Preview
 File Preview  
Athugasemdir O við O lagafrumvarp O þetta O . O Í O 3. O mgr. O 76. O gr. O stjórnarskrár O lýðveldisins O Íslands B-Location , O nr. O 33/1944 O , O sbr. O 14. O gr. O stjórnskipunarlaga O nr. O 97/1995 O , O segir O að O börnum O skuli O tryggja O í O lögum O þá O vernd O og O umönnun O sem O velferð O þeirra O krefst O . O Í O greinargerðinni O með O frumvarpi O til O stjórnskipunarlaga O , O sem O varð O að O fyrrnefndum O stjórnskipunarlögum O , O sagði O svo O í O athugasemdum O við O 3. O mgr. O 14. O gr. O frumvarpsins O , O sem O varð O 3. O mgr. O 76. O gr. O stjórnarskrárinnar O : O « O Í O 3. O mgr. O 14. O gr. O er O ákvæði O sem O á O sér O ekki O hliðstæðu O í O núgildandi O mannréttindakafla O stjórnarskrárinnar O , O en O í O því O er O mælt O fyrir O um O að O með O lögum O beri O að O tryggja O börnum O þá O vernd O og O umönnun O , O sem O velferð O þeirra O krefst O . O Með O þessu O ákvæði O , O sem O felur O í O sér O vissa O stefnuyfirlýsingu O og O sækir O m . . .
Icon
Name
fbl.txt
Size
867.73 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
02b433487715a4a1bba56f858fd3a32a
 Download file  Preview
 File Preview  
« O Það O er O lögreglunnar O að O túlka O hvort O aðgerðirnar O voru O löglegar O eða O ekki O og O við O tókum O enga O afstöðu O í O málinu O . O Við O bara O hörmum O náttúrlega O að O menn O gátu O ekki O komið O sér O saman O , O » O sagði O hann O . O « O Við O kröfðumst O þess O ekki O að O farið O yrði O í O ákveðna O aðgerð O gegn O forystumönnum O sjómannasamtakanna O sem O þarna O voru O , O heldur O var O þetta O ákvörðun O sýslumanns O sem O byggir O á O hafnarreglugerð O að O hluta O , O en O örugglega O líka O á O fleiri O atriðum O . O » O HAFNARSTJÓRI O Hörður B-Person Blöndal I-Person , O hafnarstjóri O á O Akureyri B-Location , O segir O það O ekki O hafa O verið O að O sínu O undirlagi O að O forsvarsmenn O sjómannasamtaka O sem O komu O í O veg O fyrir O uppskipun O úr O Sólbaki B-Miscellaneous EA I-Miscellaneous 7 I-Miscellaneous hafi O verið O handteknir O . O Aðgerðir O við O uppskipun O úr O Sólbaki B-Miscellaneous : O Misræmi O í O rökstuðningi O handtöku . . .
Icon
Name
radio_tv_news.txt
Size
102.62 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
ad5418873cb713d6daf7cbc88cc073d8
 Download file  Preview
 File Preview  
Málverkafölsunarmálið O Menntamálaráðherra O ætlar O að O skipa O starfshóp O til O að O fara O yfir O málverkafölsunarmálið O og O segir O brýnt O að O ákveða O hvað O eigi O að O gera O við O fölsuð O málverk O sem O séu O í O umferð O . O Sýknudómur O Hæstaréttar B-Organization breyti O engu O þar O um O . O Stjórn O Sambands B-Organization íslenskra I-Organization myndlistarmanna I-Organization harmar O þær O ömurlegu O afleiðingar O sem O úrskurður O Hæstaréttar B-Organization í O málverkafölsunarmálinu O hefur O fyrir O íslenska O myndlist O . O Stjórnin O segir O í O ályktun O að O það O sé O gríðarlegt O áfall O fyrir O íslenskt O myndlistarlíf O að O verkin O sem O um O ræðir O fái O nú O heimfararleyfi O sem O ófölsuð O , O en O flestum O blandist O hugur O um O að O þau O séu O að O stórum O ef O ekki O öllum O hluta O fölsuð O . O Það O hljóti O að O vera O verkefni O yfirvalda O að O fá O úr O því O skorið O hvort O um O falsanir O sé O að O ræða O eða O ekki O , O bu . . .
Icon
Name
school_essays.txt
Size
299.15 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
b32a4f8b3ecbb375a27e59cb29f16bac
 Download file  Preview
 File Preview  
Verslóritgerðir B-Miscellaneous 2002 B-Date , O strákar O Er O ungt O fólk O auðveld O bráð O óprútinna O auglýsenda O ? O Í O lífsgæðakapphlaupi O nútímans O verða O auglýsendur O sífellt O bíræfnari O . O Samkeppnin O um O neytendur O fer O harðnandi O og O auglýsingastofur O skjóta O upp O kollinum O , O hver O á O eftir O annarri O . O Fyrirtæki O fara O áður O ótroðnar O slóðir O í O auglýsingum O sínum O og O ríður O oft O um O þverbak O í O þeim O efnum O . O Það O sem O vekur O hins O vegar O mestan O óhug O fólks O er O hve O auglýsingum O er O beint O í O æ O ríkari O mæli O til O ungs O fólks O . O Markhópurinn O verður O stöðugt O yngri O og O er O það O mörgum O hið O mesta O áhyggjuefni O . O Ungt O fólk O er O æðiáhrifagjarnt O vegna O þess O á O hve O mótandi O aldri O það O er O . O Lítið O þarf O til O að O breyta O skoðunum O þess O og O lífsviðhorfum O . O Það O hefur O meira O fé O milli O handanna O en O áður O fyrr O og O vílar O ekki O fyrir O sér O að . . .
Icon
Name
books.txt
Size
1.9 MB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
b61e13092aecb5b627b18cb884689d67
 Download file  Preview
 File Preview  
Illmennska O Holbergs B-Person er O meðfædd O og O vandkvæðum O bundið O að O hafa O hemil O á O slíkum O brotamönnum O með O hefðbundnum O refsiviðurlögum O . O Eina O lausnin O er O útilokun O eða O aftaka O . O Að O sumu O leyti O líkist O Holberg B-Person þeirri O mynd O sem O líffræðilega O sinnaðir O afbrotafræðingar O drógu O upp O af O brotamönnum O í O lok O 19. B-Date aldar I-Date . O Afbrot O eru O arfgengt O fyrirbæri O og O sumir O brotamenn O eru O « O fæddir O afbrotamenn O » O . O Í O ákveðnum O tilfellum O er O í O raun O ekkert O hægt O að O gera O í O málum O þeirra O nema O taka O þá O úr O umferð O eða O einfaldlega O af O lífi O ( O sjá O til O dæmis O Garofalo B-Person , O 1914 B-Date ) O . O Erfðafræðilegar O rannsóknir O nútímans O á O til O dæmis O ofbeldishneigð O eiga O sér O einnig O samsvörun O í O nálgun O af O þessu O tagi O ( O Reid B-Person , O 2006 B-Date ) O . O Mörkin O milli O brotamanna O og O annarra O eru O þó O oft O ekki O svona O skörp . . .
Icon
Name
scienceweb.txt
Size
779.37 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
6c2ffb526497950de10dadeb7119cecc
 Download file  Preview
 File Preview  
Í O Vetrarbrautinni B-Location er O að O finna O risavaxin O ryk- O og O gasský O . O Efnið O í O hverju O skýi O er O nægilegt O til O að O mynda O hundruð O stjarna O eins O og O sólina O . O Samkvæmt O geimþokukenningunni O má O rekja O upphaf O sólkerfisins O okkar O til O þess O að O stjörnur O sprungu O í O geimþokunni O fyrir O um O það O bil O 4,6 O milljörðum O ára O . O Mynd O eftir O William B-Person K. I-Person Hartmann I-Person sem O á O að O sýna O uppruna O sólkerfisins O . O Höggbylgja O frá O sprengingunni O myndaði O hvirfla O í O geimþokunni O og O við O það O fór O geimþokan O að O falla O saman O og O snúast O hraðar O og O hraðar O . O Hún O flattist O út O og O varð O að O stórri O skífu O . O Í O miðjunni O myndaðist O sólin O en O á O skífunni O í O kringum O kjarnann O mynduðust O reikistjörnurnar O . O Við O áframhaldandi O samþjöppun O varð O massi O frumsólarinnar O meiri O og O meiri O . O Eftir O hugsanlega O margar O ármilljónir O tóku O frumeind . . .
Icon
Name
webmedia.txt
Size
80.22 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
30e6ace0db22d0cb3fcff3665173f9a0
 Download file  Preview
 File Preview  
Hann O hafði O þegar O hljóðritað O talsvert O af O efni O með O aðstoð O Arons B-Person Arnarsonar I-Person og O hinna O ýmsu O hljóðfæraleikara O hér O heima O . O Þegar O út O var O komið O sendi O hann O demó O á O nokkur O útgáfufyrirtæki O og O Say B-Organization Dirty I-Organization Records I-Organization hringdu O til O baka O nánast O samdægurs O og O buðu O samning O . O Þegar O sá O var O í O höfn O var O hafist O handa O við O að O púsla O saman O plötu O og O Marcus B-Person MacKay I-Person ( O Snow B-Organization Patrol I-Organization , O Reindeer B-Organization Section I-Organization , O Zephers B-Organization ) O fenginn O til O aðstoðar O við O það O . O Verkið O var O síðan O hljóðblandað O í O Geimsteini B-Organization af O Sigurði B-Person H. I-Person Guðmundssyni I-Person ( O Hjálmar B-Organization ) O og O Gunnlaugi B-Person Lárussyni I-Person ( O Brain B-Organization Police I-Organization , O Lights B-Organization on I-Organization the I-Organization Highway I . . .
Icon
Name
mbl.txt
Size
2.18 MB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
258bdb7a4e19476e03335d33ae5a90ef
 Download file  Preview
 File Preview  
Fossavatnsgangan B-Miscellaneous á O Ísafirði B-Location er O elsta O skíðamót O sem O enn O er O við O lýði O á O Íslandi B-Location og O hefur O jafnframt O verið O fjölmennasta O skíðagöngumót O landsins O undanfarin O ár O , O með O 100-150 O þátttakendur O . O Komin O er O hefð O á O að O gangan O fari O fram O fyrsta B-Date laugardag I-Date í I-Date maí I-Date og O markar O hún O jafnan O lok O skíðavertíðarinnar O hér O á O landi O . O Að O þessu O sinni O fer O ganga O þó O fram O hinn O 30. B-Date apríl I-Date . O Göngunni O er O ætlað O að O vera O vettvangur O fyrir O alla O unnendur O skíðaíþróttarinnar O og O hollrar O útiveru O , O hvort O sem O það O eru O þrautþjálfaðir O keppnismenn O , O útivistarfólk O , O trimmarar O , O byrjendur O eða O börn O . O Allir O geta O valið O sér O vegalengd O hæfi O , O og O hversu O breitt O sem O bilið O verður O á O milli O manna O í O brautinni O , O þá O sameinast O allir O að O göngu O lokinni O í O hinu O víðfræga O Fossavat . . .
Icon
Name
websites.txt
Size
638.1 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
9f45b9f1d86bff1b5e442843a28ff96b
 Download file  Preview
 File Preview  
Sálfræðingur O Laust O er O til O umsóknar O starf O sálfræðings O á O fagsviði O þroskahamlana O . O Starfið O felst O einkum O í O greiningu O og O ráðgjöf O vegna O barna O með O fatlanir O og O aðrar O alvarlegrar O raskanir O í O taugaþroska O . O Starfið O fer O fram O í O nánu O samstarfi O við O aðra O sérfræðinga O á O þessu O sviði O . O Auk O þessa O er O um O að O ræða O þátttöku O í O rannsóknar- O og O fræðslustarfi O stofnunarinnar O . O Leitað O er O eftir O sálfræðingi O , O sem O hyggur O á O starfsferil O á O þessum O vettvangi O . O Æskileg O er O reynsla O á O sviði O greiningar O þroskafrávika O hjá O börnum O og O áhugi O á O fræðslu O og O rannsóknum O . O Mikilvægt O er O að O viðkomandi O búi O yfir O hæfni O í O mannlegum O samskiptum O og O sé O tilbúinn O til O þátttöku O í O þverfaglegu O samstarfi O . O Boðið O er O upp O á O handleiðslu O . O Laun O greiðast O skv. O kjarasamningi O viðkomandi O stéttarfélags O við O ríkissjóð O . O Frekari O u . . .
Icon
Name
written-to-be-spoken.txt
Size
159.21 KB
Format
Text file
Description
Unknown
MD5
ac4d3373201e823c92a22aa47e2d8a2f
 Download file  Preview
 File Preview  
23.1.2006 B-Date Falinn B-Miscellaneous ( O Caché B-Miscellaneous ) O Á O frönsku O kvikmyndahátíðinni O í O Háskólabíói B-Organization er O sýnd O myndin O Caché B-Miscellaneous , O eða O Falinn B-Miscellaneous , O með O Juliette B-Person Binoche I-Person og O Daniel B-Person Auteuil I-Person í O aðalhlutverkum O . O Myndin O hefur O farið O sigurför O um O heiminn O og O var O tilnefnd O til O Gullpálmans B-Miscellaneous á O Cannes B-Miscellaneous síðastliðið O vor O . O Hún O laut O í O lægra O haldi O fyrir O belgísku O myndinni O Barnið B-Miscellaneous , O mynd O sem O ég O fjallaði O um O fyrir O jól O og O var O ekki O sérlega O hrifin O af O . O Caché B-Miscellaneous fékk O hins O vegar O gagnrýnendaverðlaun O á O Cannes B-Miscellaneous , O einnig O verðlaun O fyrir O bestu O leikstjórn O og O sérstök O verðlaun O dómnefndar O . O Hún O hlaut O auk O þess O Evrópsku B-Miscellaneous kvikmyndaverðlaunin I-Miscellaneous . O Myndin O segir O frá O hjónunum O Georges B-Person . . .